SKUPŠTINA UDRUŽENJA

2014.04.09.-Zapisnik Sa Osnivacke Skupstine Vlasnika Lokala Kalce

2014.05.28.-Zapisnik sa Vanredne Skupštine

2014.11.14.-Z A P I S N I K SA II VANREDNE SKUPŠTINE

2015.09.03.-ZAPISNIK SA PRVE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

ODRŽANA SKUPŠTINA  SVIH VKLASNIKA LOKALA

Skupština  Udruženja vlasnika lokala TPC Kalča Niš, na koju su pozvani svi vlasnici lokala TPC Kalča Niš,

imala  je na dnenvnom redu izmenu i dopunu Statuta Udruženja, kako bi se Statut upodobio sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i kako bi se stvorili uslovi da svaki vlasnik lokala, činjenicom da je vlasnik, postaje ravnopravan član Udruženja.

Definitivno ovim Zakonom su stvoreni uslovi da Udruženje vlasnika lokala postane suštinski i pravi pravni subjekt koji preuzima organizaciju upravljanja Zgradom TPC Kakča Niš ( čl.15.stav 1. tačka 4. i stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada „Sl.glasnik RS“ br. 104/2017).

Nažalost, i ako je za ovu skupštinu upućen poziv svim vlasnicima i to na kućne adrese, zatim u lokalima, kao i na oglasnoj tabli i na sajtu, na zakazanu Skupštinu za 12.01.2017. nije bilo kvoruma ( 50%+1 glas), što je uslovilo sazivanje ponovljene Skupštine, koja je održana 17. 01. 2017. godine, za koju je bio potreban kvorum od 1/3 glasova.

Ponovljena Skupština je održana 17.01.2017. godine u sali Skupštine Grada Niša. U nastavku je kompletan Zapisnik sa te Skupštine, sačinjen u skladu sa pomenutim Zakonom.

 2017.01.17.ZAPISNIK ponovljena sednica Skupstine

2017.01.17.- STATUT U APR-u

2017.11.02. ZAPISNIK SA II REDOVNE SKUPŠTINE

ODLUKE DONETE NA SKUPŠTINI 18.10.2018.

2018.10.18. Zapisnik  sa sednice Skupstine-kompletan

2018.10.18.- ODLUKA O NAČINU OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKE ZGRADE;

2018.10.18.-ODLUKA O KORIŠĆENJU ZEMLJIŠTA I ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE TPC „KALČA“ NIŠ I USLOVIMA ZA IZDAVANJE ISTIH U ZAKUP VLASNICIMA POSEBNIH DELOVA I TREĆIM LICIMA;

2018.10.18.-OLUKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA PRENOS ZEMLJIŠTA

ODLUKE DONETE NA SKUPŠTINI 31.01.2019.GODINE

2019.01.31. ZAPISNIK SA ODRŽANE SKUPŠTINE 31.01.2019.G

2019.01.31.-ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA

 2019.01.31.-ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ORGANE SKUPŠTINE

2019.01.31.-ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKOG OBJEKTA

2019-.01.31.-ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019

2019.01.31.-ODLUKA O IZBORU ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

2019.01.31.-PRILOG UZ ODLUKU O IZBORU ZASTUPNIKA-UGOVOR

2019.01.31.-ODLUKA O IZBORU UPRAVNOG I NADZORNOG ODBO

2019.10.18.-ZAPISNIK SA II RED.SKUPŠTINE UVL TPC KALČA

ODLUKE DONETE NA SKUPŠTINI  18.10.2019.GODINE

201910.18.-.Odluka o potvrdjivanju odluke UO ousvajanju Projekta enterijera

2019.10.18.-Odluka o odobrenju radova nauredjenju enterijera

2019.10.18.-Odluka o usvajanju FI za 2018

2019.10.18.-Odluka o usvajanju FI za 01.01.-31.07. 2019

ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPŠTINE 10.-18.12.2020.GODINE

POZIV I MATERIJALI NA STRANI  „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“

2020.12.12-18. ZAPISNIK 1.ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPSTINE VLASNIKA LOKALA TPC KALCA

ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPŠTINE-GLSANJE  OD 17.12. DO 28.12.2021 U 17h

POZIV I SVI MATERIJALI NA STRANI „INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA“

2021.12.17.-POZIV I DNEVNI RED ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU 2021

2021.12.28.-ZAPISNIK 2.ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPSTINE VLASNIKA LOKALA TPC KALCA

2022.12.26. – ZAPISNIK  SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE UDRUŽENJA VLASNIKA LOKALA TPC „KALČA“ NIŠ

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://kalca.na.rs/?page_id=45